Wydarzenia

Forum H2POLAND – wodorowa Europa przybywa do Poznania

Spotkanie Eksperckie Wodorowej Europy w Poznaniu

16 i 17 maja br. warto pojawić się w stolicy Wielkopolski – w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, organizowane przez Grupę MTP. 

H2POLAND to pierwsza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencja połączona z targami, w całości poświęcona technologiom wodorowym. Obok Brukseli czy Rotterdamu, poznańskie forum staje się ważnym miejscem międzynarodowej dyskusji o dążeniu do neutralności klimatycznej.

 – Musimy zwiększyć produkcję czystego wodoru, rozszerzyć jego zastosowania i stworzyć zdrowy cykl, którym popyt i podaż wzajemnie się uzupełniają obniżając ceny. W ten sposób możemy wspólnie zbudować europejską gospodarkę wodorową – mówiła podczas otwarcia ubiegłorocznej edycji forum Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Kluczem jest współpraca

Forum jest bezpośrednio związane z zachodzącymi na arenie europejskiej zmianami prowadzącymi do upowszechnienia stosowania technologii wodorowych w wielu obszarach gospodarki – od transportu, przez ciepłownictwo i energetykę, po wykorzystanie H2 w codziennym życiu każdego z nas. Tegoroczną edycję wydarzenia otworzy wystąpienie „Rola wodoru w procesie transformacji energetycznej?”, które wygłosi Ireneusza Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Kluczem do osiągnięcia zeroemisyjności jest współpraca międzysektorowa nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale przede wszystkim lokalnym. Właśnie takiej współpracy, łączącej różne branże wokół idei powszechnego zastosowania wodoru w wielu dziedzinach gospodarki, poświęcona będzie tegoroczna edycja Forum H2POLAND. 

Wpływ unijnych regulacji na gospdarkę

 „It is bloody ambitious* – jak zrealizować cele? Rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu gospodarki wodorowej”. Te słowa Fransa Timmermansa*, wypowiedziane podczas ubiegłorocznego EU Hydrogen Week będą punktem wyjścia sesji otwierającej forum 16 maja w Poznań Congress Center. Zaproszeni eksperci rozmawiać będą o trudnych wyzwaniach, jakie proponują w ostatnich latach unijne władze. Nadchodzące zmiany, które znajdują odzwierciedlenie w takich dokumentach jak pakiet Fit for 55 czy REpowerEU, będą miały olbrzymie znaczenie dla polskiej i europejskiej gospodarki. Czy w tej sytuacji uda się przeprowadzić powszechną dekarbonizację obejmującą przede wszystkim przedsiębiorstwa? 

W programie dwudniowego Forum H2POLAND znajduje się kilkadziesiąt debat, wystąpień i prezentacji ekspertów z Polski i zagranicy. O tym, jak ważne jest to spotkanie, świadczy zainteresowanie przedstawicieli samorządów, nauki oraz biznesu. W premierowej edycji wzięło udział ponad 100 prelegentów i 1500 uczestników, w tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze wyższej frekwencji. H2POLAND to bowiem nie tylko konferencja, ale również branżowe targi, które gromadzą w jednym miejscu ekspertów, producentów, dystrybutorów, naukowców – przedstawicieli różnych dziedzin, których łączy zaangażowanie we wdrażanie zeroemisyjnej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru. Forum jest okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań wodorowych, wspólnego wytyczania ścieżek rozwoju, wymiany wiedzy oraz nawiązywania relacji biznesowych.

Program H2POLAND, lista panelistów oraz rejestracja: https://h2poland.com.pl/pl/

Tematyka Forum H2POLAND: 

 • Rynek zbytu H2. 
 • Jak zaistnieć w wodorowym łańcuchu produkcji?
 • H2 Mobility. 
 • Ogniwa paliwowe. 
 • TSL. 
 • Kolej wodorowa. 
 • Holistyczne zarządzenie gospodarką wodorową – integracja infrastruktury. 
 • Huby wodorowe. 
 • Produkcja wodoru. 
 • Magazynowanie H2. 
 • Transport/przesył H2
 • Bezpieczeństwo. 
 • Przechwytywanie, magazynowanie i wykorzystanie dwutlenku węgla . 
 • Finansowanie. 
 • Gospodarka wodorowa w samorządach. 
 • Certyfikacja. 

Co wyróżnia H2POLAND: 

 • Międzynarodowy zasięg. 
 • Formuła wydarzenia, która łączy wiedzę z praktyką. 
 • Agenda zorientowana na przyszłość. 
 • Szerokie zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu i biznesu. 
 • Wartość edukacyjna. 

H2POLAND Forum – hydrogen Europe comes to Poznan

On 16 and 17 May this year, it is worth coming to Poznań – the city where the greatest authorities representing the broadly understood hydrogen environment will meet. It is here, at the Poznań Congress Centre on the grounds of the Poznań International Fair that the 2nd Central European Hydrogen Technology Forum H2POLAND, organised by the MTP Group, will take place. 

H2POLAND is the first conference in Poland and Central and Eastern Europe combined with a trade fair, devoted entirely to hydrogen technologies. The forum is directly linked to the changes taking place on the European arena leading to the widespread use of hydrogen technologies in many areas of the economy – from transport, heating and power to the use of H2 in everyone’s everyday life.

The key to achieving zero-carbon is cross-sectoral cooperation, not only at international level, but above all at local level. It is precisely such cooperation, bringing together different industries around the idea of the widespread use of hydrogen in many areas of the economy, that this year’s H2POLAND Forum will be dedicated to. 

’It is bloody ambitious* – how to achieve the goals? The role of cross-sectoral cooperation in creating a hydrogen economy’. These words by Frans Timmermans*, uttered during last year’s EU Hydrogen Week, will be the theme of the opening session of the Forum on 16 May at the Poznań Congress Center. Invited experts will discuss the difficult challenges proposed by EU authorities in recent years. The upcoming changes, which are reflected in such documents as the Fit for 55 package or REpowerEU, will be of great importance for the Polish and European economies. In this situation, will it be possible to achieve widespread decarbonisation involving primarily businesses? 

The programme of the two-day H2POLAND Forum includes many other debates and presentations on a wide variety of issues related to the use of hydrogen. These will occupy several stages on two levels of the Poznań Congress Centre, as well as in front of it – where, among other things, hydrogen vehicles will appear. 

The importance of this meeting is demonstrated by the interest shown by exhibitors and participants. The organisers are expecting an even higher turnout than last year, when the first edition of the Forum attracted over 100 speakers and one and a half thousand guests. This is because H2POLAND is not only a conference, but also a trade fair, bringing together in one place experts, manufacturers, distributors, researchers and many others involved in the implementation of a zero-emission hydrogen economy. The event is a unique opportunity to present the latest hydrogen solutions, jointly chart development paths, exchange knowledge and establish business relationships.

H2POLAND will be held at the Poznań Congress Center – a modern, multifunctional space that offers more than 4 000 conference seats, VIP areas and excellent trade fair and event facilities. 

Programme of the Forum, list of speakers, partners and exhibitors, tickets and detailed information on the event website – h2poland.com.pl

Please join us in Poznań on 16-17 May for the H2POLAND Forum.

H2POLAND 2023 Forum topics: 

 • The H2 market. 
 • How to emerge in the hydrogen production chain?
 • H2 Mobility. 
 • Fuel cells. 
 • TSL. 
 • Hydrogen railway. 
 • Holistic hydrogen economy management  – integration of infrastructure. 
 • Hydrogen hubs. 
 • Hydrogen production. 
 • H2 storage. 
 • H2 transport/transmission. 
 • Security. 
 • Carbon dioxide capturing, storage and use. 
 • Financing. 
 • Hydrogen management in local authorities. 
 • Certification. 

What makes H2POLAND distinguished: 

 • International range. 
 • The formula of the event which  combines knowledge with practice. 
 • Forward-looking agenda. 
 • Broad interest among representatives of local government and business. 
 • Educational value. 

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....