Wydarzenia

Krótkie przedstawienie zaproszonych ekspertów do panelu wodorowego podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023 cz.3

Zaproszenie na Panel dyskusyjny pn. „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych” w dniu 04.10.2023 r. podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023, który będzie zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Wprowadzenie

Panel Wodorowy, zaplanowany na 4 października 2023 roku w ramach Targów KOMPOZYT-Expo, stanowi kluczowe wydarzenie dla branży wodorowej, gromadząc wiodących ekspertów i specjalistów. To wyjątkowe spotkanie stworzy platformę do wymiany myśli i pogłębionej dyskusji na temat roli i przyszłości technologii wodorowych w promowaniu ekologicznego rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę innowacyjnych zastosowań wodoru w transporcie, efektywnego magazynowania energii oraz strategii dekarbonizacji przemysłu. Przez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, zaproszeni eksperci podkreślą znaczenie wodoru jako kluczowego elementu w dążeniu do zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Dr inż. Krzysztof Gogola

Firma: GIG/PROTIUM P.S.A

Krzysztof Gogola ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Od 1997 jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. W tym okresie pełnił m.in. funkcje: kierownika Zakładu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, zastępcy kierownika Zakładu Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami oraz kierownika Pracowni Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Komunalnymi.
W roku 2014 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, na podstawie dysertacji pt. „Określanie skłonności do samozapłonu odpadów powęglowych w instalacji z reaktorem ze złożem stałym”.
Aktualnie dr inż. Krzysztof Gogola pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Analiz Ekologicznych Zakładu Monitoringu Środowiska GIG. W swojej pracy naukowej i eksperckiej Krzysztof Gogola skupia się przede wszystkim na problematyce zagospodarowania i przetwarzania odpadów przemysłowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania pożarów endogenicznych zwałowisk odpadów wydobywczych z górnictwa węglowego.
Krzysztof Gogola jest autorem i współautorem ponad 100 prac badawczych i eksperckich z ww. dziedzin, współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz członkiem zespołów realizujących liczne projekty badawcze krajowe i zagraniczne. Ponadto Krzysztof Gogola jest współautorem szeregu opatentowanych wynalazków, głównie innowacyjnych materiałów na bazie odpadów przemysłowych, mających zastosowanie w podziemnych technikach górniczych oraz w prewencji pożarowej na zwałowiskach odpadów powęglowych.

Mr inż. Szczepan Gorbacz

Firma: Amargo Sp. z o.o. Sp. K.

Mgr inż. Szczepan Gorbacz w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad 18 lat z sukcesem zarządza spółką Amargo, której głównym obszarem działań jest produkcja zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych. Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków.  

W  ramach członkostwa w  m.in. Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych, Wielkopolskiej Platformie Wodorowej, Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, Hydrogen Center Platform, Pilot Hydrogen (H2) oraz we współpracy z  Urzędem Dozoru Technicznego czy Komitetem Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego aktywnie uczestniczy w  rozmowach o  nowych technologiach, jak i korelacji rozwiązań technicznych z przepisami. Ponadto – w kooperacji z instytucjami naukowymi – bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii.

Dr hab. inż. Magdalena Dudek

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Magdalena Dudek kieruje zespołem ds. technologii wodorowych na AGH w Krakowie, koncentrując się na badaniach magazynowania wodoru, konstrukcji i diagnostyki systemów energetycznych z ogniwami paliwowymi, oraz na rozwoju jednostek napędowych dla transportu i lotnictwa. Zespół bada również technologie wodorowe i poszukuje nowych paliw alternatywnych. Ich prace, doceniane licznie publikacjami w prestiżowych czasopismach, przyczyniają się do rozwoju międzynarodowej współpracy, w tym projektów takich jak MINERVE i EU Rail4EARTH, oraz badań w zakresie odnawialnej energetyki i napędów dla bezzałogowych aparatów latających. Prof. Dudek jest uznawana za jednego z czołowych naukowców wg rankingu Stanforda i Elseviera. Zespół angażuje się w edukację, prowadząc kursy i wspierając studenckie projekty, takie jak hybrydowy rower wodorowy, podkreślając swoje zaangażowanie w przemysł i kształcenie specjalistów w dziedzinie technologii wodorowych.

Panel Wodorowy pod tytułem „Wodór paliwo przyszłości w erze przemian energetycznych”, który odbędzie się 4 października 2023 roku podczas Targów KOMPOZYT-Expo 2023, zgromadzi czołowych ekspertów i pasjonatów z branży wodorowej. To wydarzenie, zorganizowane we współpracy z Województwem Małopolskim, stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy między uczestnikami z różnych dziedzin. Podkreślona zostanie rola synergii między samorządem, światem nauki i sektorem biznesowym w przyspieszaniu transformacji energetycznej i ekologicznej w regionie Małopolskim, co pozwoli na wspieranie rozwoju i innowacji w sektorze wodorowym.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Powiązane artykuły

Wydarzenia

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska...

Wydarzenia

Małopolska stawia na wodór cały czas.

Podczas X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie Województwo Małopolskie zorganizowało panel dyskusyjny...

Wydarzenia

15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze: Wodór – paliwo przyszłości

W Dreźnie odbyło się 15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski...

Wydarzenia

Oceny aktualnego stanu zastosowania wodoru jako paliwa

Autor: Dr inż. Katarzyna Stec Wodór to ostatnio główny temat moich spotkań....