Doliny wodorowe

Doliny wodorowe

W Polsce działa dzisiaj osiem projektów dolin wodorowych. Swoim zasięgiem pokrywają niemal cały obszar Polski. ARP S.A. zainicjowała powstanie czterech projektów dolin wodorowych oraz współorganizowała dwa kolejne. Dzisiaj ARP S.A. jest głównym podmiotem biznesowym w kraju zaangażowanym w rozwój polskiego ekosystemu innowacji dolin wodorowych.

Co to są doliny wodorowe?

Doliny wodorowe są to przedsięwzięcia polityczno-społeczno-gospodarcze mające na celu stworzyć regionalne rynki wodoru w pełnym łańcuchu wartości technologii wodorowych: produkcja, przesył i magazynowanie oraz zastosowanie wodoru w wielu sektorach gospodarki. W dolinach wodorowych będą tworzone demonstratory polskich technologii wodorowych, które wraz z potencjałem polskich przedsiębiorstw mają stworzyć nową gałąź gospodarki opartą o zielone technologie. Doliny wodorowe będą spełniać ważną rolę w mobilizacji prywatnych środków na zielone inwestycje zgodne z reżimem Taksonomii UE i Europejskiego Zielonego Ładu.

Podsumowując, Doliny Wodorowe powinny pełnić kilka ważnych zadań, w tym promowanie technologii wodorowej, wspieranie badań i rozwoju, tworzenie sieci kontaktów, wspieranie regulacji i standardów oraz organizowanie wydarzeń branżowych. Poprzez realizację tych zadań przyczyniają się do rozwoju i promocji branży wodorowej, która ma coraz większe znaczenie dla środowiska i gospodarki.

Andrzej Czulak

Warunki

Według Clean Hydrogen Partnership – partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest operatorem 2 mld EUR środków unijnych na rozwój gospodarki wodorowej, aby mówić o dolinie wodorowej musi być spełnionych 5 kluczowych warunków:

  1. Skala przedsięwzięcia – nie wystarczą projekty demonstracyjne, w dolinie muszą się znaleźć przynajmniej dwie duże, wielomilionowe (EUR) inwestycje. Zazwyczaj dolina składa się z wielu podprojektów, które tworzą większe portfolio projektowe. Przyjmuje się, że dolina wodorowa powinna mieć nakłady inwestycyjne rzędu minimum 20 mln EUR. Średnia europejska to 100 mln EUR.
  2. Zdefiniowany geograficznie obszar – ekosystemy wodoru muszą pokrywać dany obszar / region. Może to być lokalny hub wodorowy i jego zaplecze, ale też region w danym kraju lub region transgraniczny – np. korytarz transportowy wzdłuż głównego szlaku wodnego.
  3. Pokrycie łańcucha wartości wodoru – od produkcji wodoru z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych przez magazynowanie i dystrybucję po zastosowanie – odbiór w regionie (off-take).
  4. Wykorzystanie wodoru w kilku sektorach gospodarki – zastosowanie regionalnie wyprodukowanego wodoru w projektach w transporcie, przemyśle i energetyce. Jedno źródło – wiele aplikacji – w różnych sektorach. Przyjmuje się, że wodór powinien być zastosowany przynajmniej w dwóch sektorach gospodarki – np. autobusy wodorowe oraz wykorzystanie do produkcji zielonego amoniaku.
  5. Dolina wodorowa w logice studium wykonalności – wykonanie studium wykonalności daje gwarancję, że projekt ma realne szanse na uruchomienie projektu i pozyskanie finansowania ze środków unijnych, krajowych i regionalnych.

Zadania

  1. Promowanie technologii wodorowej: Doliny powinny działać na rzecz promocji i edukacji na temat technologii wodorowych, w tym korzyści, jakie przynosi dla środowiska i gospodarki.
  2. Wspieranie badań i rozwoju: Doliny powinny wspierać badania i rozwój technologii wodorowych, zarówno poprzez finansowanie, jak i tworzenie konsorcjów badawczych.
  3. Tworzenie sieci kontaktów: Doliny powinny działać na rzecz tworzenia sieci kontaktów między firmami, naukowcami i innymi interesariuszami branży wodorowej, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.
  4. Wspieranie regulacji i standardów: Doliny powinny wspierać tworzenie odpowiednich regulacji i standardów dla branży wodorowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność stosowanych technologii.
  5. Organizowanie wydarzeń branżowych: Doliny powinny organizować konferencje, seminaria i inne wydarzenia branżowe, w celu promowania wiedzy i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli branży wodorowej.

Powiązane artykuły

Doliny wodorowe

Dolnośląska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Wrocław Koncept: hub management – zarządzanie hubami wodorowymi Główni interesariusze:...

Doliny wodorowe

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Forma działalności: klaster Siedziba: Płock Koncept: integracja wokół potrzeb największego koncernu w Polsce Główni...

Doliny wodorowe

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Katowice Koncept: transformacja energetyczna Śląska i Małopolski w oparciu...

Doliny wodorowe

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Forma działalności: stowarzyszenie Siedziba: Rzeszów Koncept: integracja wokół uczelni i doliny lotniczej Główni interesariusze:...