Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030

z perspektywą do roku 2040

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. (PSW) jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

Wizją i nadrzędnym celem PSW jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

W dokumencie wskazano 6 celów szczegółowych:

 • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
 • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 • Cel 5 – sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
 • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Realizacja celów PSW przyczyni się do przyspieszenia procesu dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów. Jej zapisy pozwolą na ekologiczne wytwarzanie wodoru na skalę przemysłową oraz stopniowe dążenie do budowy w Polsce zeroemisyjnej gospodarki.

W PSW określono łącznie 44 działania, które umożliwią realizację jej celów. Skutki działań określonych w PSW wesprą osiągnięcie celów klimatycznych i energetycznych, obniżenie emisyjności produkcji wodoru, minimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych odejścia od energetyki opartej na węglu, zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym i usunięcie barier regulacyjnych rozwoju rynku wodoru.

Wdrażanie działań sprecyzowanych w PSW wesprze rozwój poszczególnych regionów Polski poprzez m.in. tworzenie w nich dolin wodorowych, które pozwolą zbudować łańcuch wartości związanych z gospodarką wodorową takich jak produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w przemyśle. W dolinach będą prowadzone m.in. projekty B+R+I oraz projekty inwestycyjne, które przyczynią się do współpracy pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami.

PSW określa również działania horyzontalne dotyczące wykorzystania polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w zakresie technologii wodorowych oraz rozwoju zakładów produkcji pojazdów napędzanych wodorem oraz komponentów niezbędnych dla gospodarki wodorowej.

PSW wspiera wszelkie metody produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego ze wskazaniem na: proces elektrolizy wody, technologię zgazowania, fermentacji lub pirolizy biomasy, reforming parowy biogazu, reforming parowy biometanu, zgazowanie, termiczne przetwarzanie lub pirolizę odpadów, gazy odpadowe, reforming parowy węglowodorowych z wykorzystaniem technologii wychwytywania i magazynowania CO2 (CCS/CCU), zgazowanie węgla z wykorzystaniem technologii CCS/CCU, technologii IGCC oraz IGFC.

Wskaźnikami osiągnięcia celów PSW do 2030 r. będą:

 • Zainstalowana moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru: 50 MW do 2025 r. i 2GW do 2030 r.;
 • Liczba dolin wodorowych: co najmniej 5;
 • Liczba będących w użyciu autobusów wodorowych: 100-250 do 2025 r. i 800-1000 do 2030 r.;
 • Liczba stacji wodoru: min. 32  do 2025 r.;
 • Zawarcie Porozumienia na rzecz budowy gospodarki wodorowej (zawarte 14.10.2021 r.);
 • Stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych;
 • Utworzenie Centrum Technologii Wodorowych.

PSW jest spójna z krajowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi energii i klimatu: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Polityką Energetyczną Polski do roku 2040 r. oraz Krajowym planem na rzecz energii i klimatu. PSW stanowi rozwinięcie celów określonych w powyższych dokumentach i zakłada wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. (PSW) jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...