Legislacja

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie dotyczące infrastruktury pojazdów elektrycznych oraz wodorowych

Rada UE oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. W ramach decyzji, państwa UE zobowiązały się do budowy stacji tankowania wodoru we wszystkich większych miastach oraz w odległości co najmniej 200 km wzdłuż sieci TEN-T. Ta decyzja wynika z nowego rozporządzenia dotyczącego wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), którego przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia infrastruktury do tankowania wodoru we wszystkich „węzłach miejskich” oraz wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Nowe przepisy obejmują również stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, w tym stacji ładowania o mocy co najmniej 350 kW dla pojazdów ciężarowych oraz publicznie dostępne punkty ładowania BEV. Zgodnie z porozumieniem, stacje szybkiego ładowania o mocy co najmniej 150 kW muszą być zainstalowane co 60 km wzdłuż TEN-T począwszy od 2025 roku.

To porozumienie jest ważnym sygnałem dla przyszłych użytkowników infrastruktury tankowania paliw alternatywnych, w tym wodoru. Dzięki temu działaniu sektor biznesowy będzie miał motywację do kolejnych kroków w kierunku planowania inwestycji związanych z budową infrastruktury tankowania paliw alternatywnych.

Przejście na zeroemisyjny transport wymaga odpowiedniej infrastruktury, dlatego państwa członkowskie muszą przygotować plan rozmieszczenia stacji tankowania wodoru do 2027 roku.

Rozporządzenie AFIR jako koło zamachowe dla sektora odnawialnych energii

Klaster Wodorowy

Rozporządzenie AFIR jako koło zamachowe dla sektora

Stacje wodorowe

AFIR (ang. Alternative Fuels Infrastructure Regulation) jest jednym z elementów pakietu Fit for 55, który został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku. Celem pakietu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski wprowadzili kilka drobnych poprawek do wniosku Komisji. W szczególności, zwrócono uwagę na rozwój infrastruktury tankowania gazowego wodoru w węzłach miejskich i multimodalnych oraz stopniowe wdrażanie infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych elektrycznych od 2025 roku.

Ostateczny tekst rozporządzenia, który nie został jeszcze opublikowany, określa obowiązki każdej ze stron, przewiduje śledzenie postępów, zapewnia odpowiednie informowanie użytkowników oraz dostarcza branży standardów i specyfikacji technicznych. Tekst porozumienia tymczasowego zawiera również klauzulę dotyczącą szczególnego przeglądu w krótkim horyzoncie czasowym, ze względu na istotne zmiany technologiczne i rynkowe, które będą miały wpływ na pojazdy ciężarowe o dużej ładowności. Całe rozporządzenie zostanie również poddane przeglądowi w średnim horyzoncie czasowym.

Rada i Parlament muszą teraz formalnie przyjąć rozporządzenie, które wejdzie w życie po sześciomiesięcznym okresie przejściowym.

Według Europejskiej Agencji Środowiska, transport był odpowiedzialny za około jedną czwartą całkowitej emisji CO2 w UE w 2019 roku, z czego 71,7 procent pochodziło z transportu drogowego. Rozporządzenie AFIR ma na celu wprowadzenie zmian, które pozwolą na redukcję tych emisji poprzez promowanie alternatywnych paliw i infrastruktury.

Powiązane artykuły

Legislacja

Nowa Era Wodoru: Przyszłość Energetyki w UE

17 października Rada Energetyczna przyjęła nowe wytyczne dotyczące projektowania rynku energii elektrycznej....

Legislacja

Przyszłość Wodoru w Europie: Kluczowe Kierunki Rozwoju

10 października 2023 roku, pod przewodnictwem Prezydent Ursuli von der Leyen oraz...

Legislacja

Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040: Przyszłość Gospodarki Wodorowej w Polsce

Wprowadzenie Opublikowana 7 grudnia 2021 roku „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku...

Legislacja

Czy Szczyt G20 Przyspieszy Proces Przemiany Energetycznej? – Zapowiedź Dyskusji

Wstęp Jeden z najbardziej oczekiwanych globalnych wydarzeń politycznych, szczyt G20, zbliża się...